Contract Number: 6463
Research     European Commission 
EU-wide monitoring methods and systems of surveillance for species and habitats of Community interest

Halt the loss of
biodiversity
by 2020

Program count:  414
Scheme count:  649
Species:  472
Habitats:  177
 Input history
 
Summary

 Projekti lühikokkuvõte

EuMon tähendab ülevaadet Euroopa Liidus toimuvate rahvusvahelise tähtsusega liikide ja elupaikade seiremeetoditest ja -süsteemidest. EuMon keskendub neljale peamisele aspektile bioloogilise mitmekesisuse seires: vabatahtlike kaasamine, seirekavade katvus ja omadused, seiremeetodid ning seire ja kaitse prioriteedid. Samuti töötatakse välja vahendid, et edendada bioloogilise mitmekesisuse jälgimist.

Vabatahtlikud: Enim seirekavasid toetuvad vabatahtlikele ning amatööride ja spetsialistide suhe on eriti oluline eduka seireskeemi rakendamisel. EuMon näitas, et seireskeemid, mis põhinevad vabatahtlikel on teadusliku kvaliteedi ja usaldusväärsuse poolest sama kõrgete näitajatega või isegi paremad, kui professionaale kasutavad seireprogrammid. Eduka vabatahtlike kaasamise peamised põhitõed on leitavad selle portaali teistes osades.

Biomitmekesisuse seire geograafiline katvus ja iseloom: EuMon on loonud põhjaliku andmebaasi (DaEuMon) Euroopa bioloogilise mitmekesisuse seirekavade kohta. Andmebaas sisaldab metaandmeid, mis iseloomustavad seirekavasid ja sisaldab ka kontaktaadresse. Seda andmebaasi jätkatakse ja laiendatakse pidevalt. BioMAT’i moodul 1 võimaldab teavet sorteerida ja esitada tabelina või graafiliselt.

Seiremeetodid: EuMon hindas olemasolevaid seiremeetodeid nii seire ülesehituse, andmeanalüüsi kui ka kogutud informatsiooni integreeritavuse seisukohalt. Nendele hinnangutele tuginedes koostas EuMon abijuhendi bioloogilise mitmekesisuse seireks, mis võtab kokku kõige olulisemad soovitused ja annab laiendatud suuniseid. Soovituslikud seirekavad on aluseks projekti BioMAT moodulitele 2 ja 3.

Riiklikud kohustused ja kaitsealade võrgustikud: EuMon koostas metoodika, et arendada välja tõhus kaitsealade võrgustik ning analüüsis lünki ja puudujääke Natura 2000 võrgustikus. Samuti on EuMon loonud ka meetodid, et hinnata EL liikmesriigi vastutust oluliste liikide ja elupaikade kaitses. Riiklik vastutus on hinnang, kui oluline on mingi ala (tavaliselt riigi) osa liigi või elupaigatüübi ülemaailmses säilimises.

Seire tööriistad: EuMon on välja töötanud kolm internetipõhist tööriista: BioMAT, Euroopa bioloogilise mitmekesisuse seire skeemide andmebaas (DaEuMon) ja PMN andmebaas, mis sisaldab teavet organisatsioonide, kes tegelevad vabatahtlike kaasamisega bioloogilise mitmekesisuse jälgimisel. Lisaks kujundas EuMon peamisi põhimõtteid bioloogilise mitmekesisuse seireks ning määras kindlaks riiklikud kohustused. Põhjalikumalt kirjeldab EuMon’i tulemusi portaal.

EuMon konsortsium ühendab endas 16 partneri asjatundlikkuse 11 riigist. Lisateavet EuMon’i ja selle tulemuste kohta võib leida käesolevast portaalist. Vajutage siia.

Project summary in EUMon-partner languages:
 Dutch EUMon Summary
 English EUMon Summary
 French EUMon Summary
 German EUMon Summary
 Greek EUMon Summary
 Lithuanian EUMon Summary
 Norsk EUMon Summary
 Polish EUMon Summary
 Slovenian EUMon Summary

 
 

Summary
News
Partners
Job opportunities
Presentations of EuMon

About the database
Login / Registration
Browse the schemes
DaEuMon-Search
Create overview graphs
BioMAT

Volunteering in biodiversity monitoring
List of PMNs in Europe
Overview graphs & tables
Describe your PMN

About National Responsibilities & Conservation Priorities
Natura 2000

Policy briefs
Deliverables
BioMat - Tool for developing and comparing monitoring schemes
Publications

Coordination
Impressum
Webmaster
EuMonNet

eumon@ufz.de