Contract Number: 6463
Research     European Commission 
EU-wide monitoring methods and systems of surveillance for species and habitats of Community interest

Halt the loss of
biodiversity
by 2020

Program count:  414
Scheme count:  649
Species:  472
Habitats:  177
 Input history
 
Summary

 Streszczenie projektu

Projekt EuMon (EU-wide monitoring methods and systems of surveillance for species and habitats of Community interest) dotyczy europejskich metod monitoringu i systemów inwentaryzacji gatunków i siedlisk o znaczeniu Wspólnotowym. Koncentruje się on na czterech głównych aspektach kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania monitoringu:  zaangażowaniu wolontariuszy, zasięgu oraz charakterystyce programów monitoringu, metodach inwentaryzacji przyrodniczych i ustaleniu priorytetów monitoringu i ochrony przyrody. Ponadto w trakcie jego trwania opracowano narzędzia wspierające monitoring różnorodności biologicznej.

Wolontariusze: W realizacji większości programów monitoringowych znaczącą rolę odgrywają wolontariusze, a relacja pomiędzy amatorami a profesjonalistami jest szczególnie ważna dla skutecznego wprowadzania reguł monitoringu. EuMon wykazał, że programy monitoringowe oparte na pracy wolontariuszy działają porównywalnie dobrze, albo nawet lepiej niż te opierające się wyłącznie o zaangażowanie profesjonalistów. Wskazuje na to zarówno ich jakość naukowa jak i rzetelność. Kluczowe zasady owocnej współpracy z wolontariuszami można odnaleźć w innym miejscu tego portalu.

Zasięg i charakterystyka monitoringu różnorodności biologicznej: EuMon utworzył kompleksową bazę (DaEuMon) programów monitoringu różnorodności biologicznej. Baza ta zawiera meta dane charakteryzujące te programy oraz informacje kontaktowe do ich koordynatorów. Baza DaEuMon będzie zachowana i rozbudowywana w sposób ciągły jako integralna część internetowego narzędzia BioMAT (Biodiversity Monitoring & Assessment Tool). Moduł 1 narzędzia BioMAT daje możliwość uzyskania wyżej wspomnianych informacji i ich prezentacji w formie tabeli bądź wykresu.

Metody monitoringu: EuMon dokonał oceny istniejących metod inwentaryzacji przyrodniczych pod kątem projektowania programów monitoringu oraz w celu analizy i zintegrowania zebranych informacji o funkcjonujących programach. W oparciu o tę ocenę EuMon wypracował przewodnik monitoringu różnorodności biologicznej, który przedstawia i podsumowuje najważniejsze zalecenia i wskazówki. Rekomendowane programy monitoringu stanowią bazę dla modułu 2 oraz 3 narzędzia BioMAT.

Odpowiedzialność poszczególnych krajów oraz sieci obszarów chronionych: EuMon przygotował metodykę rozwijania skutecznych sieci obszarów chronionych i zanalizował luki i niedociągnięcia istniejącej sieci Natura 2000. W ramach projektu zostały także wypracowane metody oceny odpowiedzialności poszczególnych krajów UE za ochronę gatunków i siedlisk. Odpowiedzialność kraju jest miarą ważności danego regionu (zazwyczaj państwa) za przetrwanie gatunku względnie siedliska w skali globu.

Narzędzia wspomagające monitoring: EuMon opracował trzy wspomagające narzędzia internetowe: BioMAT – zintegrowane narzędzie wspomagania oceny i monitoringu różnorodności biologicznej, bazę danych zawierającą stosowane w Europie programy monitoringu (DaEuMon) oraz bazę danych zawierającą informacje o organizacjach, które prowadzą monitoring różnorodności biologicznej w oparciu o udział wolontariuszy (participatory monitoring networks, PMN). Dodatkowo przygotowane zostały kluczowe wytyczne dla monitoringu różnorodności biologicznej i dla określania odpowiedzialności poszczególnych krajów. Pełne wyniki projektu EuMon są także dostępne na portalu internetowym.

Konsorcjum EuMon łączy wiedzę i doświadczenie 16 uczestników projektu z 11 krajów. Więcej informacji na temat projektu EuMon oraz jego rezultaty można odnaleźć na tym portalu poprzez wejście na.

 

Project summary in EUMon-partner languages:
 Dutch EUMon Summary
 English EUMon Summary
 Estonian EUMon Summary
 French EUMon Summary
 German EUMon Summary
 Greek EUMon Summary
 Lithuanian EUMon Summary
 Norsk EUMon Summary
 Slovenian EUMon Summary

 
 

Summary
News
Partners
Job opportunities
Presentations of EuMon

About the database
Login / Registration
Browse the schemes
DaEuMon-Search
Create overview graphs
BioMAT

Volunteering in biodiversity monitoring
List of PMNs in Europe
Overview graphs & tables
Describe your PMN

About National Responsibilities & Conservation Priorities
Natura 2000

Policy briefs
Deliverables
BioMat - Tool for developing and comparing monitoring schemes
Publications

Coordination
Impressum
Webmaster
EuMonNet

eumon@ufz.de