Contract Number: 6463
Research     European Commission 
EU-wide monitoring methods and systems of surveillance for species and habitats of Community interest

Halt the loss of
biodiversity
by 2020

Program count:  415
Scheme count:  649
Species:  472
Habitats:  177
 Input history
 
Summary

 Povzetek projekta

EuMon je kratica za EU-wide monitoring methods and systems of surveillance for species and habitats of Community interest (Metode monitoringa in nadzora evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov). V projektu smo se osredotočili na štiri temeljne vidike monitoringa biotske raznovrstnosti: sodelovanje prostovoljcev, razširjenost in značilnosti shem monitoringa, metode monitoringa ter na izvedbo monitoringa in naravovarstvenih prioritet. V okviru projekta smo razvili spletne pripomočke za podporo pri monitoringu biotske raznovrstnosti.

Prostovoljci: Večina shem monitoringa temelji na prostovoljnem delu, zato so razmerja med amaterji in profesionalci izjemno pomembna za uspešno izvedbo različnih načinov monitoringa. S projektom EuMon smo pokazali, da so sheme monitoringa, ki temeljijo na prostovoljnem delu, z vidika znanstvene kakovosti in zanesljivosti ravno tako uspešne – ali pa celo še bolj – kot profesionalne sheme. Ključne vidike uspešnega vključevanja prostovoljcev v monitoring lahko najdete na tem spletnem portalu.

Pokritost in značilnosti monitoringa biotske raznovrstnosti: V projektu EuMon smo oblikovali pregledno podatkovno bazo (DaEuMon) o evropskih shemah za monitoring biotske raznovrstnosti. Ta podatkovna baza vsebuje metapodatke, ki opisujejo sheme monitoringa, poleg tega pa lahko prek nje uporabniki pridobijo kontaktne informacije. Bazo DaEuMon bomo tudi v bodoče vzdrževali in obnavljali, poleg tega pa smo jo vključili v pripomoček za monitoring in ovrednotenje biotske raznovrstnosti BioMAT, in sicer v Modul 1, ki omogoča predstavitev izbranih informacij iz podatkovne baze v tabelarni ali grafični obliki.

Metode monitoringa: S projektom EuMon smo ocenili obstoječe metode monitoringa z vidika zasnove shem monitoringa, analize pridobljenih podatkov in posredovanja zbranih podatkov med shemami. Na podlagi teh ocen smo v projektu oblikovali vodnik na področju monitoringa biotske raznovrstnosti, ki povzema najpomembnejša priporočila in v katerem so zbrani bolj obširni napotki za nadaljnje delo. Priporočene sheme monitoringa so temelj modulov 2 in 3 v pripomočku BioMAT.

Nacionalna priporočila in mreže zaščitenih območij: V projektu EuMon smo zbrali metode za oblikovanje učinkovitih mrež varovanih območij in analizirali pomanjkljivosti mreže NATURA 2000. Poleg tega smo oblikovali metode za ocenjevanje nacionalne odgovornosti držav članic Evropske unije na področju varovanja vrst in habitatov. Nacionalna odgovornost je namreč merilo za ovrednotenje pomena območja (ponavadi države) za globalni obstoj vrst oziroma habitatnih tipov.

Podporna orodja za monitoring: V projektu EuMon smo razvili tri podporna spletna orodja: EuMonov integriran pripomoček za monitoring in ovredotenje biotske raznovrstnosti (BioMAT), podatkovno bazo o evropskih shemah monitoringa biotske raznovrstnosti DaEuMon in podatkovno bazo PMN, ki vsebuje podatke o organizacijah, v katerih s pomočjo prostovoljcev izvajajo monitoring biotske raznovrstnosti. Poleg tega smo v EuMonu oblikovali ključna načela za monitoring biotske raznovrstnosti in za oceno nacionalne odgovornosti na tem področju. Pregledni rezultati projekta EuMon so dostopni na tem spletnem portalu.

Konzorcij projekta EuMon povezuje znanje in izkušnje 16 partnerjev iz 11 držav. Več podatkov o rezultatih projekta boste našli na tem spletnem portalu.

Project summary in EUMon-partner languages:
 Dutch EUMon Summary
 English EUMon Summary
 Estonian EUMon Summary
 French EUMon Summary
 German EUMon Summary
 Greek EUMon Summary
 Lithuanian EUMon Summary
 Norsk EUMon Summary
 Polish EUMon Summary

 
 

Summary
News
Partners
Job opportunities
Presentations of EuMon

About the database
Login / Registration
Browse the schemes
DaEuMon-Search
Create overview graphs
BioMAT

Volunteering in biodiversity monitoring
List of PMNs in Europe
Overview graphs & tables
Describe your PMN

About National Responsibilities & Conservation Priorities
Natura 2000

Policy briefs
Deliverables
BioMat - Tool for developing and comparing monitoring schemes
Publications

Coordination
Impressum
Webmaster
EuMonNet

eumon@ufz.de